Menu
Košík

Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.

Informačný systém osobných údajov E-shop.

Prevádzkovateľ: Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa č. 501, 02321 Korňa, IČO: 44543697.

Spoločný prevádzkovateľ: Nie je.

Zástupca prevádzkovateľa: Nie je vymenovaný.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená.

Účely spracúvania: Identifikácia klientov e-shopu za účelom správnej fakturácie a správneho doručenia tovaru.
Právny základ spracúvania je Zmluva, to znamená, že získavanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou, a taktiež požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.

Kategórie osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, IP adresa.

Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi je nasledovný:
získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, vymazanie, likvidácia.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Nie sú.

Sprostredkovateľ: Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom.

Ďalší príjemcovia (ktorí osobné údaje ďalej nespracúvajú): správa IT.
Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“).

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.